Перелік навчальних дисциплін

ПЕРЕЛІК

навчальних дисциплін, які викладаються кафедрою

фізико-математичних наук

 

 

 

 

№з/п Назва дисципліни Всього, годин Ступінь (ОКР, СВО) ПІБ, наукова ступінь, посада лекторів ПІБ, наукова ступінь, посада викладачів, що здійснюють поточний контроль Перелік компетентностей, які забезпечуються кожною дисципліною Зв’язок дисципліни з іншими дисциплінами
1.  Фізика

(спеціальності: 122, 123)

 240 бакалавр Сергєєва Олександра Євгенівна, д.ф.-м.н., професор, зав.каф.ФМН Сергєєва Олександра Євгенівна, д.ф.-м.н., професор, зав.каф.ФМН Загальні компетентності:

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, пошуку. 

ЗК2. Здатність використовувати методи фундаментальних дисциплін для опрацювання, аналізу й синтезу результатів професійних досліджень.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

ФК1. Здатність використовувати нові технології з фізики в обсязі, необхідному для розуміння процесів в системах автоматизації та комп’ютернo–інтегрованих технологіях. 

Програмні результати навчання:

ПРН 10. Володіти базовими знаннями фундаментальних розділів фізики в обсязі, необхідному для застосування законів фізики у предметній галузі.

ПРН 16. Вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.

Попередні: шкільна фізика,

послідовні – теоретична механіка, опір матеріалів, теорія машин і механізмів, електротехніка та електропостачання, матеріалознавство, термодинаміка та теплопередача, гідравліка.

2.  Фізика

(спеціальність: 151)

 240 бакалавр Сергєєва Олександра Євгенівна, д.ф.-м.н., професор, зав.каф.ФМН Сергєєва Олександра Євгенівна, д.ф.-м.н., професор, зав.каф.ФМН Загальні компетентності:

ЗК1. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.

ЗК6. Навички здійснення безпечної діяльності.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

ФК2. Здатність застосовувати знання з фізики обсязі, необхідному для розуміння процесів в системах автоматизації та комп’ютерно –інтегрованих технологіях.

ФК5. Здатність обґрунтовувати вибір технічних засобів автоматизації на основі розуміння принципів їх роботи, аналізу їх властивостей.

Програмні результати навчання:

ПР 2. Знати фундаментальні, природничі і інженерні дисципліни, зокрема фізику на рівні, необхідному для розв’язання типових задач і проблем автоматизації .

ПР 7. Вміти застосовувати знання про основні принципи та методи вимірювання фізичних величин і основних технологічних параметрів для обґрунтування вибору засобів вимірювань та оцінювання їх метрологічних характеристик.

ПР 8. Знати принципи роботи технічних засобів автоматизації та вміти обґрунтувати їх вибір.

Попередні: шкільна фізика,

послідовні – теоретична механіка, опір матеріалів, теорія машин і механізмів, електротехніка та електропостачання, матеріалознавство, термодинаміка та теплопередача, гідравліка.

3.  Фізика

(122, 123, 151, 141)

 240 бакалавр Федосов Сергій Никифорович, д.ф.-м.н., професор Федосов Сергій Никифорович, д.ф.-м.н., професор  Загальні компетентності:ЗК1. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. 

ЗК6. Навички здійснення безпечної діяльності.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

ФК2. Здатність застосовувати знання з фізики обсязі, необхідному для розуміння процесів в системах автоматизації та комп’ютерно –інтегрованих технологіях. 

ФК5. Здатність обґрунтовувати вибір технічних засобів автоматизації на основі розуміння принципів їх роботи, аналізу їх властивостей.

Програмні результати навчання:

ПР 2. Знати фундаментальні, природничі і інженерні дисципліни, зокрема фізику на рівні,

необхідному для розв’язання типових задач і проблем автоматизації .

ПР 7. Вміти застосовувати знання про основні принципи та методи вимірювання фізичних величин і основних технологічних параметрів для обґрунтування вибору засобів вимірювань та оцінювання їх метрологічних характеристик.

ПР 8. Знати принципи роботи технічних засобів автоматизації та вміти обґрунтувати їх вибір.

Попередні: шкільна фізика,

послідовні – теоретична механіка, опір матеріалів, теорія машин і механізмів, електротехніка та електропостачання, матеріалознавство, термодинаміка та теплопередача, гідравліка.

4.  Фізика

(181,162)

 240 бакалавр Федосов Сергій Никифорович, д.ф.-м.н., професор Федосов Сергій Никифорович, д.ф.-м.н., професор  Загальні компетентності:

ЗК1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями 

ЗК5. Уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні обґрунтовані рішення.

ЗК6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 12. Навички здійснення безпечної діяльності.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

СК1. Здатність застосовувати базові знання фундаментальних наук для розуміння суті технологічних процесів, що відбуваються під час виробництва харчових продуктів.

СК 10. Здатність самостійно вчитися, використовуючи здобуті фундаментальні та професійні знання і навички.

Програмні результати навчання:

РН 1. Демонструвати знання фундаментальних і загально-інженерних дисциплін на рівні, необхідному для розуміння технологічних процесів та закономірностей фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних перетворень компонентів продовольчої сировини та харчових продуктів під час їх перероблення і зберігання 

РН 2. Пояснювати біохімічні, хімічні, фізичні та біологічні чинники, які лежать в основі синтезу і метаболізму складових харчових продуктів.

РН 13. Демонструвати спеціальні знання і навички роботи у лабораторії під час виконання науково-дослідної роботи.

 

Попередні: шкільна фізика,

послідовні – теоретична механіка, опір матеріалів, теорія машин і механізмів, електротехніка та електропостачання, матеріалознавство, термодинаміка та теплопередача, гідравліка.

 

5. Теоретична та прикладна фізика

(спеціальності:

(181)

 195 бакалавр Кулінський В.Л., д.ф.-м.н., професор Кулінський В.Л., д.ф.-м.н., професор Загальні компетентності:

 

К04. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

К05. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел.

К07. Здатність працювати в команді.

К08. Здатність працювати автономно.

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

 

К15. Здатність впроваджувати у виробництво технології харчових продуктів на основі розуміння сутності перетворень основних компонентів продовольчої сировини впродовж технологічного процесу.

К 22. Здатність проводити дослідження в умовах спеціалізованих лабораторій для вирішення прикладних задач.

 

Програмні результати навчання:

 

ПР3. Уміти застосовувати інформаційні та комунікаційні технології для інформаційного забезпечення професійної діяльності та проведення досліджень прикладного характеру

ПР4. Проводити пошук та обробку науково-технічної інформації з різних джерел та застосовувати її для вирішення конкретних технічних і технологічних завдань.

ПР5. Знати наукові основи технологічних процесів харчових виробництв та закономірності фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних перетворень основних компонентів продовольчої сировини під час технологічного перероблення.

ПР18. Мати базові навички проведення теоретичних та/або експериментальних наукових досліджень, що виконуються індивідуально та/або у складі наукової групи.

 

Освітній компонент «Теоретична та прикладна фізика» базується на знаннях, отриманих здобувачем вищої освіти в результаті вивчення шкільної фізики. Дисципліна є базовою для ОК «Основи наукових досліджень», «Технології харчових виробництв», «Технологічне обладнання галузі», «Автоматизація виробничих процесів», «Основи автоматизованого проєктування».
6.  Фізика
(спеціальності: 101, 183)
 195 бакалавр Мураховський Валерій Генрихович, к.ф.-м.н., доцент Мураховський Валерій Генрихович, кд.ф.-м.н., доцент  Загальні компетентності:

К01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

К07. Здатність до участі у проведенні досліджень на відповідному рівні;

К12. Здатність до розуміння основних теоретичних положень, концепцій та принципів математичних та соціально-економічних наук;

Програмні результати навчання:

ПР01. Знати фундаментальні положення з фізики для моделювання та вирішення конкретних природозахисних задач у виробничій сфері;

ПР19. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження формальної освіти та самоосвіти.

Попередні: шкільна фізика,

послідовні – прикладна механіка, теоретична механіка, матеріалознавство, процеси і апарати харчових виробництв, електротехніка та основи електромеханіки, теплотехніка та традиційні джерела енергії, теплохолодотехніка та альтернативні відновлювальні джерела енергії, вентиляційне устаткування, безпека життєдіяльності та основи охорони праці

7.  Фізика
(спеціальності: 131, 133, 141, 142 )
 195 бакалавр Мураховський Валерій Генрихович, к.ф.-м.н., доцент Мураховський Валерій Генрихович, кд.ф.-м.н., доцент  Загальні компетентності:

ЗК1. Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін;

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

ФК1. Базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів роботи та функціонального призначення електротехнічних та електромеханічних систем та їх устаткування;

ФК15. Уміння аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані результати 

Програмні результати навчання:

Зн1. здатність продемонструвати знання і розуміння фізичних принципів, що лежать в основі електротехніки та електромеханіки;

Зн4. здатність продемонструвати знання та навики щодо проведення експериментів, збору даних та моделювання у електротехнічних та електромеханічних системах, компютерно-інтегрованому електроприводі.

Ум10. виконувати відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за професійною тематикою;

АіВ2. здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих і здобуття нових фахових знань.

Попередні: шкільна фізика,

послідовні – теоретична механіка, опір матеріалів, теорія машин і механізмів, електротехніка та електропостачання, матеріалознавство, термодинаміка та теплопередача, гідравліка.

8.  Вища математика бакалавр Швець Валерій Тимофійович, д.ф.-м.н., професор Швець Валерій Тимофійович, д.ф.-м.н., професор  Загальні компетентності:

ЗК 3. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.

ЗК 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 6. Здатність працювати в команді та мати навички міжособистісної взаємодії.

ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 10*. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Програмні результати навчання: ПРН7. Здійснювати пошук, оброблення та узагальнення інформації із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

Попередні – шкільна математика.
9.  Теорія ймовірностей та математична статистика бакалавр Швець Валерій Тимофійович, д.ф.-м.н., професор Швець Валерій Тимофійович, д.ф.-м.н., професор Загальні компетентності:

ЗК 3. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.

ЗК 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 6. Здатність працювати в команді та мати навички міжособистісної взаємодії.

ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 10*. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Програмні результати навчання: ПРН7. Здійснювати пошук, оброблення та узагальнення інформації із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

Попередні – шкільна математика.

Курс вищої математики.

Курс фізики.

10. Методи математичного моделювання ( спеціальність: 142)  90 бакалавр Швець Валерій Тимофійович, д.ф.-м.н., професор Швець Валерій Тимофійович, д.ф.-м.н., професор Загальні компетентності:

ЗК 3. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.

ЗК 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 6. Здатність працювати в команді та мати навички міжособистісної взаємодії.

ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 10*. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Програмні результати навчання: ПРН7. Здійснювати пошук, оброблення та узагальнення інформації із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

Попередні – шкільна математика.

Курс вищої математики.

Курс фізики.

11. Математичні методи та моделі (спеціальність: 144) 90 бакалавр Швець Валерій Тимофійович, д.ф.-м.н., професор Швець Валерій Тимофійович, д.ф.-м.н., професор Загальні компетентності:ЗК 3. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.

ЗК 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 6. Здатність працювати в команді та мати навички міжособистісної взаємодії.

ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 10*. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Програмні результати навчання: ПРН7. Здійснювати пошук, оброблення та узагальнення інформації із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

Попередні – шкільна математика.

Курс вищої математики.

Курс фізики.

12. Математичне і програмне забеспечення наукових досліджень (спеціальність: 142)  90 бакалавр Загальні компетентності:

ЗК 3. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.

ЗК 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 6. Здатність працювати в команді та мати навички міжособистісної взаємодії.

ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 10*. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Програмні результати навчання: ПРН7. Здійснювати пошук, оброблення та узагальнення інформації із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

Попередні – шкільна математика.

Курс вищої математики.

Курс фізики.

13.  Вища математика

(спеціальності: 101, 183)

 210 бакалавр Вітюк Антоніна Вікторівна, к.ф.-м.н., доцент Вітюк Антоніна Вікторівна, к.ф.-м.н., доцент Загальні компетентності:

К 1. Знання та критичне розуміння предметної області та  професійної діяльності. 

К 2. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

К 3. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

К 7. Здатність до участі у проведенні досліджень на відповідному рівні.

К 8. Здатність працювати в команді, використовуючи навички міжособистісної взаємодії.

К 9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Спеціальні компетентності:

К 12. Здатність до розуміння основних теоретичних положень, концепцій та принципів математичних та соціально-економічних наук.

-обґрунтовувати, здійснювати підбір, розраховувати, проектувати, модифікувати, 

К 16. Здатність проводити моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього середовища.

К 19. Здатність до використання  сучасних інформаційних ресурсів для екологічних досліджень.

Попередні – шкільна математика

Послідовні –  техноекологія, моделювання та прогнозування стану довкілля, інформаційні комп’ютерні системи захисту довкілля, інформатика і системологія, інформаційні технології, інноваційні інформаційні технології захисту довкілля, екологічна ефективність, проектування екологічно безпечних технологій

14.  Вища математика

(спеціальності: 131, 133)

 210 бакалавр Вітюк Антоніна Вікторівна, к.ф.-м.н., доцент Вітюк Антоніна Вікторівна, к.ф.-м.н., доцент Загальні компетентності:

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення.

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 3. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК 4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 6. Здатність проведення досліджень на певному рівні.

ЗК 10. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

Спеціальні (фахові) компетентності:

ФК 1. Здатність застосовувати типові аналітичні методи та комп’ютерні програмні засоби для розв’язування інженерних завдань галузевого машинобудування, ефективні кількісні методи математики, фізики, інженерних наук, а також відповідне комп’ютерне програмне забезпечення для розв’язування інженерних задач галузевого машинобудування.

ФК 6. Здатність оцінювати техніко-економічну ефективність типових систем та їхніх складників на основі застосування аналітичних методів, аналізу аналогів та

                              Програмні результати навчання:

РН 1. Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування відповідної галузі.

РН 4. Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних задач і практичних проблем у галузевому машинобудуванні.

РН 5. Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи.

Попередні – шкільна математика

Послідовні – теоретична механіка; інформатика та інформаційні технології; деталі машин та взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання; системи автоматичного керування об’єктами та процесами галузевого машинобудування; основи розрахунку, конструювання пакувальних машин та машини, автомати та поточні лінії, експлуатація та обслуговування машин

15.  Вища математика (спеціальності: 073, 075, 281)  240 бакалавр Вітюк Антоніна Вікторівна, к.ф.-м.н., доцент Вітюк Антоніна Вікторівна, к.ф.-м.н., доцент Загальні компетентності:

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

Спеціальна  компетентність:

СК 9. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань.

Програмні результати навчання:

ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та  аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.

ПРН 9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.  

ПРН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.

ПРН 17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера нові ідеї (креативність).

Попередні – шкільна математикаПослідовні – статистика, економічна теорія: макроекономіка та мікроекономіка, маркетинг, фінанси гроші і кредит, інформатика та інформаційні технології, облік і аудит.
16.  Теорія ймовірностей та математична статистика

(спеціальність 075)

 150 бакалавр Вітюк Антоніна Вікторівна, к.ф.-м.н., доцент Вітюк Антоніна Вікторівна, к.ф.-м.н., доцент Загальні компетентності

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, застосування методів наукового пізнання.

ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, генерувати нові ідеї. 

ЗК 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 6. Здатність до проведення досліджень, пошуку, оброблення та аналізу інформації.

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій на основі економіко-математичних моделей та методів, пакетів прикладних програм.

Попередні – вища математика,  інформатика та інформаційні технології; 

послідовні – економетрія,    оптимізаційні методи та моделі, обчислювальна техніка, статистика, макроекономіка, мікроекономіка, маркетинг, маркетингові дослідження,  гроші та кредит, фінанси, бухгалтерський облік, логістика, менеджмент, економіка підприємства, маркетингова товарна політика, маркетинг промислового підприємства, маркетинг ціноутворення, маркетинг послуг, демографічна статистика, маркетинг закупівель, управління проектами та ризиками в маркетингу, інноваційний маркетинг, маркетинговий аудит, інтернет маркетинг, математичне моделювання підприємницької діяльності, управління бізнес-процесами, автоматизація бізнес-процесів.

17.  Вища математика (спеціальності: 051, 071) 240 бакалавр Коновенко Надія Григорівна, к.ф.-м.н., доцент Коновенко Надія Григорівна, к.ф.-м.н., доцент Загальні  компетентності:

ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, бути готовим до засвоєння та застосування набутих знань. 

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, аналізу та синтезу для прийняття обґрунтованих рішень для їх розв’язання.

ЗК7.  Здатність до гнучкого мислення та компетентного застосування набутих знань в практичній роботі за фахом та в повсякденному житті.

ЗК8. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, так і письмово. 

ЗК9. Навички використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.

Попередні: шкільна математика

послідовні – теорія ймовірностей та математична статистика, організація виробництва, статистика, безпека життєдіяльності та основи охорони праці, економіка підприємства, маркетинг, гроші та кредит, економетрика, фінанси, економіка та організація інноваційної діяльності, менеджмент, бухгалтерський облік, економіка праці та соціально-трудові відносини, управління витратами, планування і контроль на підприємстві, обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків, потенціал і розвиток підприємства, стратегія підприємства, проектний аналіз.

18.  Теорія ймовірностей та математична статистика

(спеціальності: 051, 071)

 120

(заочна форма -150)

бакалавр Коновенко Надія Григорівна, к.ф.-м.н., доцент Коновенко Надія Григорівна, к.ф.-м.н., доцент Загальні компетентності:

ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, бути готовим до засвоєння та застосування набутих знань. 

ЗК8. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, так і письмово. 

ЗК9. Навички використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.

Попередні – вища математика, 

послідовні – статистика, економіка підприємства, економетрика, планування і контроль на підприємстві.

19.  Вища математика

(спеціальність: 204)

 210 бакалавр Федченко Юлія Степанівна, к.ф.-м.н., доцент Федченко Юлія Степанівна, к.ф.-м.н., доцент Загальні компетентності:ЗК 3. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.

ЗК 4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 6. Здатність працювати в команді та мати навички міжособистісної взаємодії.

ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 10*. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

СК16*. Здатність використовувати спеціальні знання для інженерних розрахунків, проектування, модернізації, технічного переоснащення, реконструкції, розширення підприємств з виробництва сировини тваринного походження та її переробки у молочні, молоковмісні та м’ясні продукти.

Програмні результати навчання: ПРН7. Здійснювати пошук, оброблення та узагальнення інформації із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

Попередні – шкільна математика,

Для спеціальності 204: послідовні – інформатика та інформаційні технології; фізика і хімія м’ясної сировини; підприємництво та інвестиційна діяльність в харчовій і переробній промисловості; стандартизація, облік і звітність у виробництві та переробці продукції тваринництва; основи проектування підприємств з виробництва і переробки продукції тваринництва.

20.  Вища математика

(спеціальність: 181)

 210 бакалавр Федченко Юлія Степанівна, к.ф.-м.н., доцент,

Коновенко Надія Григорівна, к.ф.-м.н., доцент

Федченко Юлія Степанівна, к.ф.-м.н., доцент,

Осадчук Євген Олександрович, к.т.н.

 Загальні компетентності:

ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 4. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

ЗК 7. Здатність працювати в команді.

ЗК 8. Здатність працювати автономно.

ЗК 15. Здатність шляхом самостійного навчання освоювати нові області, використовуючи здобутті знання в практичних ситуаціях.

ЗК 16. Здатність до здійснення саморегуляції, адаптації та дії в новій ситуації.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

ФК 20. Здатність застосовувати інформаційно-комунікаційні технології, професійні та базові знання в галузі економіки для вирішення прикладних задач, проводити технологічні, технічні та економічні розрахунки.

Програмні результати навчання: ПРН 2. Виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень шляхом продовження освіти та самоосвіти. ПРН 3. Уміти застосовувати інформаційні та комунікаційні технології для інформаційного забезпечення професійної діяльності та проведення досліджень прикладного характеру.

ПРН 19. Підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання самостійної та командної роботи.  матеріальних ресурсів.

 Попередні – шкільна математика, послідовні – фізика, матеріалознавство, інформатика та інформаційні технології; інженерна та комп’ютерна графіка; процеси і апарати харчових виробництв;  автоматизація виробничих процесів;  моделювання технологічних процесів харчових виробництв; теоретична та прикладна механіка;  економічна теорія; економіка підприємства; менеджмент підприємств галузі з основами підприємництва; підприємництво та інвестиційна діяльність в харчовій і переробній промисловості.
21.  Вища математика

(спеціальності: 162)

 210 бакалавр Федченко Юлія Степанівна, к.ф.-м.н., доцент Федченко Юлія Степанівна, к.ф.-м.н., доцент  Загальні компетентності:

ЗК 1. Здатність розуміти і опрацьовувати ідеї і думки на основі логічних аргументів та перевірених фактів.

ЗК 2. Здатність шляхом самостійного навчання освоювати нові області, використовуючи здобуті знання в практичних ситуаціях.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: ФК 1. Здатність володіти базовими поняттями, основами теорії і практики фахової підготовки, вміння їх застосовувати.

Програмні результати навчання: ПРН 1. Демонструвати розуміння і опрацювання ідеї і думок на основі логічних аргументів та перевірених фактів. ПРН 3. Демонструвати самостійним навчанням освоювати нове, використовуючи здобуті знання.

 Попередні – шкільна математика, послідовні – комп’ютерні технології та програмування; процеси, апарати та устаткування виробництв галузі; контроль та керування біотехнологічними процесами; підприємництво та інвестиційна діяльність в харчовій і переробній промисловості; менеджмент підприємств галузі з основами підприємництва; 6 економіка та організація біотехнологічних процесів; фізика; матеріалознавство; інженерна та комп’ютерна графіка; система автоматизованого проектування.
22.  Вища математика 270 бакалавр Черевко Євген Володимирович, к.ф.-м.н., доцент Черевко Євген Володимирович, к.ф.-м.н., доцент Загальні компетентності:

ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, бути готовим до засвоєння та застосування нових знань.   

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, аналізу та синтезу для прийняття обґрунтованих рішень для їх розв’язання.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

ФК1. Здатність використовувати математичні методи, а також теоретичні, методичні і алгоритмічні основи інформаційних технологій для прийняття ефективних рішень під час розв’язання професійних задач в процесі розробки інформаційних систем та нових технологій.

ФК9. Здатність використовувати методи інтелектуальної обробки даних і моделювання поведінки складних об‘єктів, здійснення їх якісного аналізу.

Програмні результати навчання:

ПРН1. Знати і розуміти наукові і математичні положення, що лежать в основі функціонування комп’ютерних засобів, систем та мереж.

ПРН 10. Володіти базовими знаннями фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для застосування законів математики у предметній галузі.

ПРН 16. Вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.

Попередні – шкільна математика; 

послідовні – теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика, фізика, дискретна математика, алгоритмізація та програмування, математичні методи дослідження операцій,  електротехніка та електроніка.

23.  Теорія ймовірностей та математична статистика 150 бакалавр Черевко Євген Володимирович, к.ф.-м.н., доцент Черевко Євген Володимирович, к.ф.-м.н., доцент Загальні компетентності:

ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, бути готовим до засвоєння та застосування нових знань.  

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, аналізу та синтезу для прийняття обґрунтованих рішень для їх розв’язання.

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

ФК1. Здатність використовувати математичні методи, а також теоретичні, методичні і алгоритмічні основи інформаційних технологій для прийняття ефективних рішень під час розв’язання професійних задач в процесі розробки інформаційних систем та нових технологій.

ФК9. Здатність використовувати методи інтелектуальної обробки даних і моделювання поведінки складних об‘єктів, здійснення їх якісного аналізу.

Програмні результати навчання:

ПРН1. Знати і розуміти наукові і математичні положення, що лежать в основі функціонування комп’ютерних засобів, систем та мереж.

ПРН 10. Володіти базовими знаннями фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для застосування законів математики у предметній галузі.

ПРН 16. Вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.

Попередні – шкільна математика, загальний курс вищої математики; 

послідовні – фізика, дискретна математика, алгоритмізація та програмування, математичні методи дослідження операцій, електротехніка та електроніка