Наукові школи і напрямки досліджень

 

Наукова школа «Розробка технології виготовлення і дослідження фізико-хімічних, технічних і експлуатаційних характеристик нових функціональних матеріалів і покрить». Рік заснування – 1982, засновник – проф. Й. Л. Ройх,  наукові керівники професор С. Н. Федосов та професор О. Є. Сергєєва. Напрямок досліджень наукової школи – “Нові речовини і матеріали” – відноситься до пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки України (Закон України № 2623-ш).

Основний напрямок наукової діяльності школи:  «Дослідження електрофізичних властивостей полімерних діелектриків, призначених для розробки нових приладів, елементів і систем».

Проф. С.Н. Федосов в науковій лабораторії

Проф. С.Н. Федосов у науковій лабораторії

Роботи в галузі фізики діелектриків відноситься до фундаментальних досліджень, які зробили значний внесок у розвиток цієї галузі науки. Результати наших досліджень отримали світове визнання і публікуються в таких престижних міжнародних фізичних журналах, як Journal of Applied Physics, Applied Physics Letters, Ferroelectrics, Transactions of IEEE та ін. Висунута вченими ОНАХТ нова концепція взаємозв’язку поляризації та об’ємного заряду в полімерних сегнетоелектриках і електретах отримала подальший розвиток у спільних роботах викладачів кафедри з провідними зарубіжними вченими, такими як проф. Х. фон Сеггерн (Дармштадській технічний університет, Німеччина), проф. Ж. Марат-Мендес (Лісабонський новий університет, Португалія), проф. Ж. А. Джіакометті (Університет штату Сан-Пауло, Бразилія). Співробітники кафедри беруть активну участь у міжнародних наукових форумах, конференціях і симпозіумах. Результати досліджень впроваджені в учбовий процес при викладанні курсів загальної фізики, розділ “Електростатика: властивості діелектриків”, а також спецкурсів з фізики діелектриків.

Підготовлені зразки полімерних сегнетоелектриків для дослідження

Підготовлені зразки полімерних сегнетоелектриків для дослідження

Загальна кількість публікацій складає понад 1000, в тому числі 17 монографій, більше 300 публікацій англійською мовою, в тому числі 40 статей у впливових іноземних журналах з високим імпакт-фактором. Загальна кількість публікацій тільки двома членами наукової школи, зареєстрованих в базі даних SCOPUS, становить 109, кількість цитувань цих наукових статей – 508, індекс Хірша (Н=12) професора С. Н. Федосова у SCOPUS i Web of Science є найвищим серед усіх викладачів ОНАХТ. По кількості статей у SCOPUS і індексу цитування професор О. Є. Сергєєва (Н=5) займає почесне місце у перший десятці серед усіх викладачів ОНАХТ. Ці важливі показники є кращими ніж сумарні показники деяких інститутів Академії наук України.

Установка для дослідження піроелектриків

Установка для дослідження піроелектриків

Перелік найбільш істотних закордонних стажувань та наукових відряджень нараховує 38 пунктів, включаючи роботу в ЮНЕСКО, 16 відряджень для роботи в якості запрошених професорів, стажування по лінії НАТО, чисельні доповіді на міжнародних конференціях в далекому зарубіжжі. Отримано 29 грантів міжнародних наукових фондів, що свідчить про міжнародне визнання наукової школи і про її високий авторитет. Дійсними членами наукової школи за час існування підготовлені 2 доктори наук і 12 кандидатів наук. Підтримується зв’язок з 12 науковими центрами, в тому числі з 9-ма науковими центрами в далекому зарубіжжі.

Проф. С.Н. Федосов і Проф. Х. Фон Сеггерн на міжнародному симпозіумі "Електрети"
Проф. С.Н. Федосов і Проф. Х. Фон Сеггерн на міжнародному симпозіумі “Електрети”
  1. Науковий напрямок: «Фізика фазових переходів та критичних явищ в неоднорідних системах» під керівництвом професора В. Б. Роганкова. Головною метою багаторічних наукових досліджень є розробка нових матеріалів електронної техніки з іонною провідністю і технологій їх отримання, дослідження фізико-хімічних властивостей тонких плівок суперіонних провідників і розробка на їх основі сенсорів кисню, галогенів, аміаку і фреонів.

Дослідження фазових переходів і перетворень в розчинах, базовим компонентом яких є одна або декілька розплавлених органічних солей, що називаються іонними рідинами, є відносно новим, але дуже перспективним напрямком наукових досліджень, включаючи розвиток сучасних високих технологій. Зокрема, такі важливі прикладні проблеми, як трансформація сонячної енергії в теплову і електричну з супутнім пошуком нових методів ефективної теплопередачі і акумулювання енергії сонячних батарей, можуть бути вирішені за допомогою розчинів іонних рідин, як це планується обґрунтувати в результаті проведених досліджень. Використання нових нанотеплоносіїв буде сприяти істотному підвищенню ефективності перетворення енергії в сонячних установках.

Свідченням визнання наукових досягнень професора В. Б. Роганкова та його послідовників є активне співробітництво з такими відомими вченими як проф. М Фішер та проф. М. А. Анісимов (Університет штату Мериленд, США), проф. Г. Сміт (Університет Солт Лейк Сіті, США), проф. Й. Шмельцер (Університет Бохума, Німеччина), співпраця з іншими університетами, зокрема в Угорщині.

21 стаття проф. В.Б. Роганкова зареєстрована в науковій базі Скопус і 67 іноземних вчених посилаються на його роботи. Індекс цитування його статей (Н=6) є одним з найвищих серед викладачів ОНАХТ.

Базова модель флуктуаційної термодинаміки описана і проілюстрована відповідними даними для чистих ІР. Результати досліджень викладені у монографії, надрукованій проф. В. Б. Роганковим англійською мовою у 2016 році. На наступних етапах передбачено створення нової обґрунтованої методології передбачення властивостей чистих ІР і їх розчинів в області фазових переходів і критичної лінії розчину.

фото лаб 3-1Установка для дослідження п’єзоелектричних властивостей полімерних діелектриків
  1. Науковий напрямок «Дослідження тонких вакуумних полімерних плівок і покрить функціонального призначення», науковий керівник – д.х.н., проф. В. Г. Задорожний. Розробки технології вакуумних полімерних плівок і покриттів впроваджені у НПО “Дальній зв’язок”, в науково-дослідному інституті оптичних і фізичних вимірювань, в державному оптичному інституті, в радіотехнічному інституті, у клініці стоматології при Одеському національному медичному університеті.

 

4. Науковий напрямок «Підвищення продуктивності профільного зубошліфування на верстатах з ЧПК на основі адаптації елементів технологічної системи» протягом останніх років розроблявся проф. Н. В. Лищенко, яка в 2018 році успішно захистила докторську дисертацію за цією темою і отримала науковий ступінь доктора технічних наук. Результати наукових розробок були впроваджені у промисловість. Оптимізовані процеси і технологічні системи алмазно-абразивної і лезової обробки та розроблені способи технологічної діагностики та адаптивного управління верстатами за фізичними параметрами процесів. Роботи проводяться сумісно з двома закордонними університетами.

дорога в космос